SP Gminy Oleśnica im. A. Mickiewicza w Oleśnicy

56-400 Oleśnica,

ul. Wileńska 32 a

tel. 71 314 02 36

Adres

56-400 Oleśnica,


ul. Wileńska 32 a


tel. 71 314 02 36


Kalendarium

Poniedziałek, 2024-06-24

Imieniny: Danuty, Jana

UCHWAŁA RADY GMINY Z 25. 01. 2024 r.

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyOlesnica/document/1025385/Uchwala-LXXI_528_24

UCHWAŁA NR LXXI/528/24

RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 25 stycznia 2024 r.

zmieniająca uchwałę Nr LI/390/22 Rady Gminy Oleśnica z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleśnica.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.), w związku z art. 131 ust. 4 i 6 oraz art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/390/22 Rady Gminy Oleśnica z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleśnica otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kunaj

Załącznik do uchwały Nr LXXI/528/24 

https://prawomiejscowe.pl/ahttps://prawomiejscowe.pl/api/file/GetZipxAttachment/13/2883546/false/previewpi/file/GetZipxAttachment/13/2883546/false/preview

 

Rady Gminy Oleśnica

z dnia 25 stycznia 2024 r.

Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego.